វគ្គខ្លីពិសេសៈ Accounting Technician Qualification-ATQ -សញ្ញាបត្រនេះទទួលស្គាល់ដោយ KICPAA *ចូលរៀនៈ 13 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Accounting Technician Qualification-ATQ
-សញ្ញាបត្រនេះទទួលស្គាល់ដោយ KICPAA
*ចូលរៀនៈ 13 ខែ សីហា  ឆ្នាំ 2023 *វេនសិក្សា : សៅរិ៍ & អាទិត្យ  ..ត្រឹមថ្ងៃទី 10 សីហា បញ្ចុះថ្លៃ 10% *************************************** **Tel:015 996 108 l 012 238 241 *Join us : t.me/ifainstitute