ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
***វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ និងទី៣ ឆមាសទី១ ***ចូលរៀនៈ 04 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ***Tel:015 996 108​ ឬចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Microsoft Power BI Best Practices ***ចូលរៀនៈ 03 / 05 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ***មាន៣វេនៈ ថ្ងៃសៅរ៍ /ចន្ទ ពុធ សុក្រ ***Tel:015 996 108​ ឬចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administrative Affair and Office Management) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអាជីពពន្ធដារ (Tax Career Training Course) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ QuickBooks for Construction ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms. Excel VBA (Programming) ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountants) ***ចូលរៀនៈ 3/4/5 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀនៈ 26&27/28 ខែ កញ្ញា ២០២០***

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 លើជំនាញៈ ****ផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រ Laptopថ្មី ១គ្រឿងសំរាប់ការបង់ថ្ងៃសិក្សា ១ឆ្នាំត្រឹមថ្ងៃទី ១ តុលា ២០២០** ***សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យជំនាញ ខ្មែរ និងបរទេស ******ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០******

អានបន្ថែមទៀត

***សៀវភៅបច្ចេកទេសប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ (Monthly Tax Returns Techniques), Quickbooks Accounting 2019, Advanced Excel 2019 សំខាន់ណាស់សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ អាចរកទិញបាននៅ IFA ***Tel:015 996 108 ឬកំម៉ង់តាម http://t.me/ifainfo

អានបន្ថែមទៀត

QuickBooks 2019 (ជាភាសាខ្មែរ) ចេញលក់ហើយ **តំលៃ​ (Price) : $10/Book, 580 Pages, មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

View All