ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms.Excel Programming (VBA) ***ចូលរៀន : 22/23/24 កុម្ភៈ 2020 ***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងឆ្នាំ (Monthly and Annual Income Tax Returns) ***ចូលរៀន : 08/09/10 កុម្ភៈ 2020

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Returns Best Practices) ***ចូលរៀន : 08/09/10 កុម្ភៈ 2020

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ មករា 2020

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ******ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ ២០២០******

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 15/16/17 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (Special English Training Course) ****ចូលរៀនៈ 8/9/10 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០***

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្ត (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 15/16/17 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀន: 8/9/10 ខែ កុម្ភៈ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀន: 8/9/10 ខែ កុម្ភៈ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 លើជំនាញៈ **ចូលរៀនៈ 25&26/27 ខែ មករា ២០២០*** ***បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ២២ មករា បញ្ចុះតំលៃ 10%

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ មករា 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Accounting and Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ មករា 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ (Tax on Income Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ មករា 2020

អានបន្ថែមទៀត

***គោលនយោបាយ និងនិតិវិធីគណនេយ្យ (Accounting Policies and Procedures Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ មករា 2020

អានបន្ថែមទៀត

View All