ជំនាញរៀបចំ បញ្ជីគណនេយ្យ និង ប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Returns)

*តម្រូវការ៖ កុំព្យូទ័រ ដើម្បីអនុវត្ត

*ការសិក្សា៖ មានថ្នាក់ និងអនឡាញ

*អត្ថប្រយោជន៍៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ការជា អ្នកកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនិងប្រកាសពន្ធ

*សមត្ថភាព៖ មិនចេះគណនេយ្យនិងពន្ធសោះអាចរៀនបាន