ថ្នាក់ខ្លី៖ Accounting Policy

*តម្រូវការ៖ មិនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

*ការសិក្សា៖ មានថ្នាក់ និងអនឡាញ

*អត្ថប្រយោជន៍៖ ជាកម្មវិធីសិក្សាល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថ ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីរៀបចំគោលការណ៍គណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានល្អ

*សមត្ថភាព៖ ត្រូវចេះនិងយល់ដឹងពីគណនេយ្យច្បាស់