វគ្គខ្លីពិសេសៈ Admin Affairs and Office Management (រដ្ឋបាល)

*តម្រូវការ៖ មិនតម្រូវឱ្យមានកុំព្យូទ័រ

*ការសិក្សា៖ មានថ្នាក់ និងអនឡាញ

*អត្ថប្រយោជន៍៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ជារដ្ឋបាលក្នុងការងាររដ្ឋ ឬឯកជន 

*សមត្ថភាព៖ មិនធ្លាប់ដឹងអាចរៀនបាន