ថ្នាក់ខ្លី៖ Digital Marketing

*តម្រូវការ៖ ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

*ការសិក្សា៖ មានថ្នាក់ និងអនឡាញ