វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms. Power BI for Business and Data Analytics

*តម្រូវការ៖ កុំព្យូទ័រ ដើម្បីអនុវត្ត

*ការសិក្សា៖ មានថ្នាក់ និងអនឡាញ

*អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកនៃការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័រ គោលបំណងដើម្បីវិភាគការងារ

*សមត្ថភាព៖ តម្រូវចេះកុំព្យូទ័រយ៉ាងហោចណាស់កម្មវិធី Excel