ថ្នាក់ខ្លី៖ QuickBooks Accounting (Desktop)

*តម្រូវការ៖ មានកុំព្យូទ័រ

*ការសិក្សា៖ មានថ្នាក់ និងអនឡាញ

*អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តការចុះបញ្ជីឯកសារគណនេយ្យពន្ធ តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

*សមត្ថភាព៖ ត្រូវចេះគណនេយ្យដំបូងសិន